شیرخوری متوسط 120میل پیرکس

2,400,000

شیرخوری کوچک40 میل پیرکس

1,540,000

شیرخوری دسته دار لاوین متوسط -PP

1,701,000

شیرخوری دسته دار لاوین بزرگ -PP

1,769,040

شیرخوری لاوین متوسط -PP

1,402,800

شیرخوری لاوین بزرگ – PP

1,474,200

کهنه بزرگ

1,596,000

کهنه کوچک

1,470,000

شورت گره ای بزرگ

442,680

شورت گره ای متوسط

442,680