شیرخوری متوسط 120میل پیرکس

2,520,000

شیرخوری کوچک40 میل پیرکس

1,848,000

شیرخوری دسته دار لاوین متوسط -PP

1,306,200

شیرخوری دسته دار لاوین بزرگ -PP

1,360,800

شیرخوری لاوین متوسط -PP

1,079,400

شیرخوری لاوین بزرگ – PP

1,134,000

چسب زخم آزمایشگاهی (نانوون) – 500 عددی

3,060,000

شیرخوری کمری بزرگ – PP

1,032,000

شیرخوری کمری متوسط – PP

960,000

شیرخوری کمری دسته دار بزرگ – PP

1,128,000