شیرخوری متوسط 120میل پیرکس

2,400,000

شیرخوری کوچک40 میل پیرکس

1,540,000

شیرخوری دسته دار لاوین متوسط -PP

1,701,000

شیرخوری دسته دار لاوین بزرگ -PP

1,769,040

شیرخوری لاوین متوسط -PP

1,402,800

شیرخوری لاوین بزرگ – PP

1,474,200

چسب زخم آزمایشگاهی (نانوون) – 500 عددی

3,978,000

شیرخوری کمری بزرگ – PP

1,344,000

شیرخوری کمری متوسط – PP

1,248,000

شیرخوری کمری دسته دار بزرگ – PP

1,596,000